Tekijä: Denis Sharapov

Tietomallien hyödyntäminen korjausrakentamisessa

Espoon Kulttuurikeskus

Tietomallintamisen ja luotettavien lähtötietojen rooli on noussut ratkaisevaksi tekijäksi korjausrakentamisessa. Korjausrakentamiseen liittyy monenlaisia ominaispiirteitä – säilytettävien rakenteiden huomioiminen, vanhojen suunnitelmien puutteellisuus ja yllättävät haasteet ovat vain joitakin niistä. Tietomallintamisen avulla voidaan tunnistaa potentiaalisia riskejä ajoissa ja ratkaista ne ennen kuin ne muuttuvat kalliiksi ja aikaa vieviksi ongelmiksi.

 

Kuva Espoon kulttuuriaukion suunnittelun tarpeisiin tehdyistä lähtötietomalleista maan päältä ja alta.

Kuva Espoon kulttuuriaukion suunnittelun tarpeisiin tehdyistä lähtötietomalleista maan päältä ja alta.

Tietomallintaminen ei ole pelkästään uudisrakentamisen etuoikeus, vaan olennainen osa myös korjausrakentamisen onnistumista. Korjaushankkeisiin liittyy lukuisia riskejä, laaja-alaista ongelmanratkaisua ja suunnittelukysymyksiä, jotka edellyttävät kohteeseen yksilöllisesti määriteltyjä ja mitattuja lähtötietoja.  

Tietomallintaminen on tärkeä työkalu suunnitteluvaiheessa, ja sen avulla voidaan hillitä yllätysten aiheuttamaa 

 • kustannusten kasvua, 
 • aikataulujen venymistä ja  
 • laadun heikkenemistä. 

 

Kuva Finlandiatalon WDBE-palkitusta suojeltujen rakenteiden ja talotekniikan työmaan aikaisesta yhteensovituksesta.

Kuva Finlandiatalon WDBE-palkitusta suojeltujen rakenteiden ja talotekniikan työmaan aikaisesta yhteensovituksesta.

Korjauskohteessa alkuperäiset suunnitelmat ja dokumentit saattavat olla puutteellisia tai vanhentuneita.  Ilman luotettavia tietomallipohjaisia lähtötietoja, suunnitelmia ei pystytä yhteensovittamaan säilytettäviin rakenteisiin. Tämä voi johtaa yllättäviin ja kalliisiin ongelmiin sekä rakentamisen aikaisiin muutoksiin. Esimerkiksi yksinkertainen virhe, kuten väärässä paikassa oleva reikä, maksaa tuhansia euroja korjata.  

Väärin mitoitettujen tai puutteellisesti yhteensovitettujen suunnitelmien seurauksena voi olla esimerkiksi rakentamisen aikaisia muutoksia, jotka maksavat ja vievät aikaa. Tämä voi aiheuttaa suunniteltujen muutosten kustannusten venymistä ja aikataulumuutoksia, joissa esimerkiksi aikataulun venyminen voi maksaa jopa 6 000 euroa päivässä pelkästään työmaan yleiskuluina. Tietomallintaminen auttaa tunnistamaan ja välttämään näitä riskejä etukäteen. 

Tietomallit mahdollistavat sujuvan yhteistyön kaikkien projektin osapuolten, kuten suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajien välillä, mikä johtaa yhtenäisempään ja tehokkaampaan työnkulkuun. Parhaimmillaan tietomallit mahdollistavat sellaisten osapuolten osallistumisen prosessiin, jotka eivät edes tiedä osallistuvansa tietomallintamiseen. 

Tietomallien tuomat hyödyt korjausrakentamisessa ovat merkittäviä 

 

Tietomallintaminen ei ole vain uusien rakennushankkeiden etuoikeus; se on myös onnistuneen korjausrakentamisen mahdollistaja. Uudet mittausteknologiat, kuten laserkeilaus ja fotogrammetria, mahdollistavat monimutkaisienkin lähtötietojen dokumentoinnin tarkasti, nopeasti ja tietomallien kanssa yhteensopivassa muodossa. Tietomallipohjaiset lähtötiedot auttavat hahmottamaan rakennuksen nykytilan paremmin, sekä tunnistamaan ja arvioimaan potentiaalisia ongelmakohtia, joita rakennusvaiheessa saattaisi ilmetä. 

Tietomallien avulla voidaan tehdä havainnollisia ja yksiselitteisiä suunnitelmia, jotka ovat ymmärrettäviä kaikille sidosryhmille. Tämä johtaa parempaan laatuun, vähäisempiin suunnitteluvirheisiin ja muutoksiin rakennusvaiheessa. Tietomallien avulla hankeryhmä pystyy suunnittelemaan paremmin aikataulussa ja budjetissa pysyvän hankkeen. 

Isot toimijat, kuten Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt, ovat jo ottaneet korjaushankkeiden tietomallintamisen vakiokäytännöksi. Tietomallintaminen yleistyy myös muilla toimijoilla ja viimeistään 1.1.2025 voimaan tuleva uusi rakentamislaki tuo tietomallintamisen kaikkeen rakentamiseen. Uusi rakentamislaki edellyttää rakennuslupasuunnitelmien toimittamista tietomallimuotoisina. 

”Rakennuksen korjaus- ja muutostyön rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat on toimitettava rakennusvalvontaviranomaiselle tietomallimuotoisina tai muutoin koneluettavassa muodossa korjaus- ja muutostyötä koskevien tietojen osalta.” 

Tietomallien ja digitaalisien lähtötietojen rooli arvorakennusten korjaushankkeissa 

 

Arvorakennusten korjaushankkeissa tietomallien ja lähtötietojen merkitys korostuu entisestään. Nämä rakennukset vaativat erityistä huomiota niiden rakennushistoriallisten ja kulttuuristen arvojen säilyttämiseksi. Tietomallintaminen ja digitaaliset lähtötiedot mahdollistavat vanhan arkkitehtuurin yksityiskohtaisen dokumentoinnin, mikä on välttämätöntä, jotta nykytilanne voidaan huomioida vastaavalla tarkkuudella suunnitelmissa. Samalla moderni teknologia, kuten uudet LVI-järjestelmät, voidaan suunnitella ja integroida rakenteisiin siten, että ne eivät häiritse rakennuksen historiallista arvoa. Esimerkiksi arkkitehtonisesti arvokas Kurt Simbergin suunnittelema Töölön Kesäkatu haluttiin säilyttää korjauksesta huolimatta olemukseltaan samankaltaisena, vaikka asuinrakennukseksi korjatun kohteen rakenteisiin tuli mahtua huomattavasti aiempaa enemmän talotekniikka. Tämän kaltaisessa korjaushankkeessa tietomallikoordinointi ja luotettavien lähtötietojen mittaaminen ovat välttämättömiä. 

Tietomalleilla on keskeinen rooli korjausrakentamisessa. Tietomallit tarjoavat tehokkaan työkalun riskien hallintaan, suunnittelun parantamiseen ja projektien tehokkaaseen toteuttamiseen. Erityisesti arvorakennusten kunnostamisessa tietomallinnus on korvaamaton työkalu, joka mahdollistaa historiallisten arvojen säilyttämisen samalla kun rakennusta päivitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Ota yhteyttä, niin selvitetään mitä hyötyjä laadukas tietomallintaminen voi teille tarjota.

Tietoan palvelutarjonta laajenee – kaikki digitaalisen suunnittelun ja rakentamisen tukipalvelut nyt yhdestä osoitteesta.

Tietoa Finland Oy ja laserkeilauksen kansainvälinen huippuosaaja Neopoint Oy ovat yhdistyneet 29.6.2023. Yrityskaupalla Tietoa tuo laserkeilausmittauspalvelut toimintansa ytimeen ja muodostaa uuden lähtötietojen huippuyksikön. Neopointin liiketoiminta ja henkilöstö siirretään Tietoaan vuoden 2023 aikana. 

 • Tietoan ja Neopointin pitkäaikainen projektiyhteistyö jalostuu nyt määrätietoiseksi alan toimintatapojen kehittämiseksi. Yhdistämällä tietomallintamisen ja laserkeilausmittauksen osaamisemme pystymme tuottamaan asiakkaillemme kattavamman kokonaisuuden yhdestä yrityksestä – ainoana Suomessa, toteaa Neopointin toimitusjohtaja Juha Heikkinen
 • Kiinteistö- ja rakennusalalla käynnissä oleva digitaalinen murros ja uuden rakentamislain vaatimuksien toteuttaminen tarvitsevat tuekseen erikoistuneita huippuosaajia. Luotettavat digitaaliset, tietomallipohjaiset lähtötiedot ovat välttämätön osa sujuvaa ja kestävää nykypäivän korjausrakentamista, siksi yhdistyminen oli välttämätöntä, sanoo Tietoan toimitusjohtaja Marko Rajala

 

Neopoint Oy 

Neopoint on laserkeilausmittaus- ja 3D-mallinnuspalveluita tuottava konsulttitoimisto. Projekteja Suomessa ja kansainvälisesti 40 maassa, talo-, infra- ja teollisuustoimialoilla. 

 • Henkilöstö 10 
 • Liikevaihto 1,4 milj. € (2022) 
 • Perustettu 2005 
 • Toimisto Vantaalla 

 

Tietoa Finland Oy 

Tietoa on suomalainen digitaalisen suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistönpidon tukipalveluita tuottava konsulttiyritys. Palveluitamme ovat lähtötiedot, tietomallintaminen ja havainnollistaminen.  

Tukipalvelumme parantavat kiinteistökehityksen, suunnittelun ja rakentamisen kestävyyttä, sujuvuutta ja tuottavuutta. Konsultoimme, koordinoimme ja koulutamme – autamme tekemään asiat kunnolla.  

 • Henkilöstö 30 
 • Liikevaihto 3,2 milj. € (2022) 
 • Perustettu 2000 
 • Toimisto Helsingissä 

Tietoa – Get BIM Done 

 

Lisätietoja 

Marko Rajala, toimitusjohtaja, Tietoa Finland Oy
+358 40 556 6654,  

Juha Heikkinen, toimitusjohtaja, Neopoint Oy
+358 40 841 8829,  

 

Yllä kuvakooste Tietoan ja Neopointin yhdessä tekemistä kohteista vuosien varrelta. Kuinka monta kansallisaarretta tunnistat?

Tietomallit kestävän rakentamisen tukena

Kestävällä rakentamisella tarkoitetaan rakennusalan käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla pyritään vähentämään ympäristövaikutuksia, käyttämään resursseja tehokkaasti ja luomaan energiatehokkaita ja pitkäikäisiä rakennuksia. Kestävän rakentamisen kannalta laadukas tietomallintaminen on keskeinen tekijä. Tietomallien avulla voidaan säilyttää ja hallita monenlaisia tietoja, jotka tukevat kestävän rakentamisen tavoitteita.

 

Miksi tietomallit ovat tärkeitä kestävässä rakentamisessa?

Tietomalleihin voidaan tallentaa laajoja tietomääriä digitaalisessa muodossa rakennushankkeen tavoitteista riippuen. Kestävän rakentamisen näkökulmasta tämä on erityisen arvokasta, koska se mahdollistaa esimerkiksi hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskemisen, energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden tarkastelun ja optimoinnin.

Tietomallien avulla asiantuntijat pystyvät päättämään oikeiden tietojen pohjalta, mitä lähdetään rakentamaan. 

 

Mitä tietomalleihin voidaan sisällyttää kestävän rakentamisen tueksi?

Ympäristötiedot: Tietomallit voivat sisältää tietoa ympäröivästä ympäristöstä, kuten auringonvalosta, lämpötilasta ja ilmanlaadusta.

Energiatehokkuustiedot: Tietomallien avulla voidaan arvioida rakennusten energiankulutusta eri olosuhteissa. Tietomalleihin voidaan sisällyttää dataa rakennuksen eristyksestä, ilmanvaihdosta ja valaistuksesta. Näiden tietojen avulla suunnittelijat voivat optimoida rakennuksen energiatehokkuutta ja auttaa vähentämään energiankulutusta, mikä on keskeinen osa kestävää rakentamista.

Materiaalitiedot: Tietomallit voivat sisältää tietoa käytetyistä materiaaleista, niiden alkuperästä ja kierrätettävyydestä. Materiaalitietojen avulla voidaan mm. laskea tarkkoja kustannusarvioita tai suunnitella purkukohteen materiaalien uudelleenkäyttöä.

Rakentamisen optimointi: Tietomallit voivat auttaa optimoimaan rakennusprosessia – tarkka aikataulutus ja varastojen hallinta voivat minimoida hukkaa ja kuljetustarvetta. Hyöty rakentamisen suunnittelussa voi säästää resursseja ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Kustannustiedot: Kun tietomalleihin sisällytetään hankkeen rakentamiseen kuluvat materiaalit ja laitteet, on mahdollista saada tarkempi kustannusarvio niin hankkeeseen kuluvista materiaaleista, kuin arvioida rakentamiseen kuluvaa aikaa. Rakennushankkeesta saadaan tarkempi kokonaiskustannusarvio, jonka avulla on helppo tehdä päätöksiä tai muuttaa suunnitelmaa.

Ympäristösertifioinnit: Useat ympäristösertifioinnit, kuten LEED, BREEAM ja Green Star, edellyttävät ympäristön huomioimista rakennussuunnittelussa ja toteutuksessa. Tietomallit voivat auttaa dokumentoimaan ja osoittamaan, miten nämä vaatimukset täytetään.

 

Tietoan BIM Advisor ohjaa tietomallintamisesta tiedon hyödyntämiseen

Tietoan BIM Advisor on erikoistunut tietomallinnukseen ja voi auttaa tilaajaa tilaamaan suunnittelun siten, että tuotettavat tietomallit sisältävät tarvittavat tiedot kestävän rakentamisen tueksi. Tietomallintamisen tilaaminen ja oikeanlainen määrittely ovat erittäin tärkeää, jotta suunnittelijat pystyvät tuottamaan tietomallit tarvittavilla tiedoilla. BIM Advisor ymmärtää, mitkä tiedot ovat olennaisia, ja voi myös auttaa suunnittelijoita tuottamaan nämä tiedot oikein ja tarkasti.

Asiantuntijamme avulla tilaaja voi varmistaa, että heillä on käytössään tietomallintamisen prosessi ja tietomallit, joka tukevat heidän kestävän rakentamisen tavoitteitaan. Tietoa toimii sillanrakentajana suunnittelijoiden, tilaajien, organisaation prosessien ja teknologioiden välillä, jotta lopputulos on kestävämpi, tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi.

Autamme rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa sujuvoittaen eri sidosryhmien työskentelyä. Digitaalisen suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistönpidon tukipalveluiden avulla varmistetaan hankkeen valmistuminen suunnitellusti.

Kestävä rakentaminen ei ole pelkästään vastuullisuutta – se on myös taloudellisesti kannattavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. Tietomallinnus on avain tähän tulevaisuuteen, ja tulevaisuudessa myös välttämätön osa rakennushanketta.

Meidän avullamme pystytte saavuttamaan rakennushankkeenne kestävät tavoitteet. Ota yhteyttä jo tänään, selvitetään mitä hyötyjä laadukas tietomallintaminen voi teille tarjota.


Valokuva: Suomalais-Venäläinen koulu © Hannu Rytky