Rekisteriseloste

Laadittu 22.03.2019

Tietoa Finland Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Tietosuojakäytäntöjä koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen asiakirja.

1. Rekisterinpitäjä
Tietoa Finland Oy (Y-tunnus 1622220-6)
Lapinrinne 3
00100 Helsinki

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Heta Ehavald
Lapinrinne 3
00100 Helsinki

3. Rekisterin pitämisen tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitamiseen sekä rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta. Käsittelyn oikeusperuste on joko henkilön suostumus tai sopimussuhde, missä rekisteröity henkilö on osapuolena tai osapuolen edustajana tai yhteyshenkilönä.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot ja Y-tunnus
– Muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen luovutus
Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Ryhmähankkeiden ja tapahtumien osallistujalistat voidaan ryhmähankkeisiin tai tapahtumiin osallistuvien henkilöiden kesken. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisteröidyn tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisesti tallennetut tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat salasanasuojatulla palvelimella. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia rekisteristä saamistaan tiedoista.

7. Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen ja poistaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä yhteyshenkilölle (ks. kohta 3) kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse tai sähköpostitse. Rekisterissä olevilla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla kirjallisesti yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (ks. kohta 3). Voit myös milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. Sinulla on myös oikeus valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot tietojasi käytettävän säädösten
vastaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysajat
Henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista esimerkiksi päättyneen asiakassuhteen tai ryhmähankkeen vuoksi, poistetaan kerran vuodessa.