HKR -räätälöity tietomallikoulutus lisää organisaation asiantuntijuutta

Tietomallintaminen yleistyy rakennusalalla ja tuo mukanaan uusia toimintatapoja. Tietomallintamisen käyttöönoton sujuvuuden varmistamiseksi ja hyötyjen saavuttamiseksi on projektiryhmän tietomalliosaaminen avainasemassa.

Helsingin kaupungin HKR-Rakennuttajalla on noin 20 projektinjohtajaa, 20 taloteknistä rakennuttajaa, kymmenisen työmaiden valvojaa sekä lisäksi kustannuslaskijoita ja hankesuunnittelijoita. Hektisessä työssä ei voi enää työn ohessa perehtyä uuteen tapaan toimia. Sen tähden HKR-Rakennuttaja päätti järjestää räätälöidyn koulutuksen, miten tietomallihanke käytännössä toteutuu parhaiten.

”Meidän tarpeisiin sopivia valmiita koulutuksia ei tullut vastaan”, kertoo HKR-Rakennuttajan hankesuunnittelija Reetta Amper. Hän on mukana mm. Olympiastadionin perusparannushankkeen rakennuttajaryhmässä ja Stadin ammattiopiston Prinsessantien tilojen perusparannusprojektissa. ”Me emme mallinna itse, vaan johdamme ja valvomme hankkeita, joissa hyödynnetään tietomallintamista. Tarpeemme oli eri, kuin mihin yleisiä kursseja on tarjolla”, Amper jatkaa.

Koulutus lisää projektiryhmän ymmärrystä ja osaamista

”Tavoitteenamme koulutukselle oli, että projektijohto tietää, mistä tietomallintamisessa on kyse ja ymmärtää mitä tietomallintamiselta, tietomallikoordinaattorilta ja suunnitteluryhmältä voidaan vaatia”, Reetta Amper mainitsee. ”Lisäksi opitaan suunnittelun seuranta ja ohjaus tietomallien avulla ja ymmärretään, mitä hyötyjä tietomallintamisella voidaan saavuttaa”, Amper jatkaa.

HKR-Rakennuttaja valitsi räätälöidyn koulutuksen järjestäjäksi Tietoan. ”Tietoa on toiminut tietomallikoordinaattorina hankkeissamme ja asiantuntijana erilaisissa tietomallintamiseen liittyvissä tarpeissamme. Tietoa oli meille luonteva yhteistyökumppani koulutusta miettiessämme”, Reetta Amper toteaa.

Koulutus toteutettiin yhteistyössä Solibrin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutuksen avulla tietomallinnuksen hyödyistä saa enemmän irti

Tietoa järjesti HKR-Rakennuttajalle pilottikoulutuksen kolmessa osassa syksyllä 2014 ja talvella 2015 teemalla Onnistunut projekti – prosessi ja osatekijät. Miten onnistun tietomallihankkeessa.

”Koulutuksessa käytiin läpi tietomalliprosessin eri vaiheet suunnittelun tilaamisesta ja tarjouspyynnön tekemisestä suunnitelmien seuraamiseen”, kertoo koulutukseen osallistunut HKR-Rakennuttajan projektipäällikkö Jukka Lallo”Teemme HKR:ssä pääasiassa peruskorjaushankkeita ja meille tietomallintaminen on työkalu, joka auttaa pysymään budjetissa ja pienentämään toteutusvaiheen riskejä”, Lallo toteaa.

Tietomallikoulutukseen osallistuneet arvioivat tietomallintamisen suurimmaksi hyödyksi suunnitelmien yhteensovittamisen ja havainnollistamisen. ”Omassa työssäni hyödynnän tietomallinnusta katsomalla suunnitelmia ja valmiusastetta, esimerkiksi talotekniikan ja tekniikan mahtumista rakenteisiin. Tietomallien avulla voidaan myös käydä hanketta läpi ja esitellä suunnitelmia havainnollisesti eri sidosryhmille, esim. päättäjille ja rakentajille”, Lallo jatkaa.

”Koulutus pitää yllä omaa ammattitaitoa. Tuli käytyä läpi koko tietomalliprosessin vaiheet”, Jukka Lallo mainitsee. ”Sain hyviä vinkkejä oman työni tekemiseen, esimerkiksi suunnitelmien yhteensovitukseen ja ristiriidattomuuden varmistamiseen sekä suunnittelun seuraamiseen tietomalleja hyväksi käyttäen. Kun piilevät riskit löydetään jo suunnitteluvaiheessa, säästetään kustannuksissa ja työajassa”, Lallo toteaa.

Myös Reetta Amperin mielestä koulutuksessa saatu oppi on sovellettavissa suoraan koulutettujen omaan työhön. ”Räätälöinnillä saavutettiin oppien sovellettavuus omaan työhön. Koulutus toteutettiin kolmessa vaiheessa ja osallistujat saivat harjoitustehtäviä luentojaksojen välillä tehtäviksi. Koulutuksessa kartoitettiin ja läpikäytiin myös omakohtaisia tarpeita – tämä osuus tuli jokaisen omalta työpöydältä ja auttaa varmasti jatkossa jokaista oman työnsä tekemisessä”, Amper kertoo.

Asiantunteva kumppani auttaa eteenpäin

HKR-Rakennuttajalle on tärkeää, että organisaatiolla on kumppanina asiantuntija, joka auttaa hankkeen määrittelyssä ja projektin etenemisessä sovitun mukaisesti.

Meillä on Tietoan kanssa äärimmäisen hyvin toimiva yhteistyö. Olemme saaneet apua monenlaisissa tietomalleihin liittyvissä vaikeissakin kysymyksissä ja rajapinta-asioissa. Opimme alan parhaalta asiantuntijalta enemmän ja enemmän”, sanoo Jukka Lallo.

Jatkuvan osaamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää omata asiantunteva kumppani, joka auttaa konservatiivisen alan siirtymisessä uudenlaiseen työskentelytapaan”, Lallo mainitsee. ”Muutosvaiheessa ilmenee aina jonkinlaista kitkaa ja asiantuntijan apu on ainut tapa oppia ja auttaa alan eteenpäinmenoa”, Jukka Lallo toteaa.

Myös Reetta Amper näkee pitkäaikaisen asiantuntijakumppanuuden arvon. ”Meidän kannaltamme on eduksi, kun Tietoa tuntee meidät, eikä aina tarvitse lähteä alusta asti kertomaan”, Amper mainitsee ja jatkaa ”Tietoan osaaminen vastaa täysin meidän tarpeitamme. En osaa kuvitella, mitä puuttuisi. Kaikissa tähän astisissa hankkeissa he ovat auttaneet meidän oman osaamisemme kehittämisessä”, Amper kertoo.

Täsmäkoulutus syventää osaamista ja varmistaa toimintatapojen jatkuvan kehityksen

HKR-Rakennuttaja on suunnitellut jatkavansa tietomallintamisen perusteita läpikäyviä koulutussessioita. Lisäksi suunnitteilla on täsmäkoulutusta, jossa syvennytään eri rooleissa toimivien henkilöiden tarpeisiin ja tietomallintamisen hyötyihin ja käytäntöihin.

Meillä on linjaus, että kaikki isommat hankkeet tehdään tietomallihankkeina. Suurimmalle osalle tietomallintamishankkeet ovat uusia ja käytännötkin kehittyvät”, Reeta Amper mainitsee. ”Täsmäkoulutus antaisi hankkeeseen varmuutta, että tietomallinnukseen liittyvät asiat on hoidettu kuten kuuluu”, Amper toteaa.

Reetta Amper on esitellyt koulutuksen BuildingSMART Finland –tilaajaryhmässä, jossa heräsi ajatus yhteisen koulutuksen järjestämisestä useammalle organisaatiolle. Laajempi koulutus toisi etua koko alalle. ”Koulutuksen toteuttaminen laajemmalle rakennuttajien joukolle  toisi joustoa osallistujamääriin, synnyttäisi vuorovaikutusta ja antaisi koulutettaville mahdollisuuden kokemusten vertailuun”, Amper mainitsee.

Lisätietoa tietomallikoulutuksesta:

Tietoa, Marko Rajala () p. 040 556 6654

HKR Rakennuttajan Tietomallikoulutuksen sisältö:

Marko Rajala, Tietoa Finland Oy

  • Yleiset tietomallivaatimukset YTV 2012
  • Tietomallien käyttö ja hyödyntäminen
  • Tietomallihankkeen suunnitteleminen ja johtaminen
  • Tietomallit suunnittelun ohjauksen välineenä
  • Tavoitteiden ja vaatimusten seuranta

Hanna Stammeier, Metropolia Ammattikorkeakoulu

  • Talotekniikan analyyseille asetettavat tavoitteet ja vaatimukset
  • Talotekniikan analyysit päätöksenteon tukena

Anne Urrila, Solibri Oy

  • Solibri Model Checker ohjelmiston käyttö ja hyödyntäminen
  • Solibri Model Checker tietoiskut ja klinikat

Haastateltuina:

Rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja, hankesuunnittelija Reetta Amper

Rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja, projektipäällikkö Jukka Lallo