Tietomallintaminen arkkitehdin silmin

Tietomallintaminen jakaa arkkitehtien mielipiteitä ja käytäntöjä. Tässä Tietovuodossa Verstas Arkkitehtien Ilkka Salminen, A-Konsulttien Johannes von Martens ja Tietoan Marko Rajala avaavat omaa näkökulmaansa tietomallintamiseen arkkitehdin työssä.

Mitä hyötyä tietomallintamisesta saadaan?

Tietomallintamisen mukaantulo hankkeisiin on muuttanut arkkitehdin työtä monin tavoin. ”Siinä on etunsa ja haasteensa. Erityisesti hankkeen pääsuunnittelijalle tietomallintamisesta on suuri apu hankkeen kokonaisuuden hallinnassa ja suunnitelmien yhteensovittamisessa”, Salminen pohtii.

”Itse näen kolme käyttötarkoitusta. Ensinnäkin se on taiteellinen väline, sillä tietomallien avulla voidaan helposti tarkastella arkkitehtuuria ja erilaisia ratkaisuja visuaalisesti. Toinen käyttötarkoitus on tietomassan hallinta. Tietomalli on integroitu työpaketti ja oikeastaan ainoa keino hallita koko tietomassaa. Kolmas käyttötarkoitus on inventointimallien rakentaminen korjausrakentamishankkeissa, tällä alueella teemme yhteistyötä Tietoan kanssa”, von Martens kertoo. 

Muutoksia suunnittelijoiden käytännön työhön

Arkkitehtien työskentelytapoihin tietomallintaminen on tuonut konkreettisia muutoksia. Tietomallintaminen tehostaa perinteisten suunnitteludokumenttien tuottamista, mutta tuo toisaalta myös uusia vaatimuksia ja tehtäviä suunnittelijoille.

Tietomallihankkeissa suunnittelijoiden välisen yhteistyön ja tiedonsiirron sujuvuus korostuu, koska tietoa vaihdetaan perinteisten dokumenttien lisäksi myös tietomallimuodossa.

”Eri suunnittelualoilla on käytössä eri ohjelmistot ja tiedostotyypit ovat siksi erilaiset. Tämä aiheuttaa sen, että suunnittelijoiden tietomallit eivät suoraan keskustele keskenään, vaan tietomallista täytyy aina välissä ottaa ulos välivedokset yhteensovitusta varten.”, Salminen kertoo.

”Suunnittelijoiden välinen yhteistyö ja sujuva viestintä voivat olla konkreettisia haasteita hankkeissa. Onneksi tietomallintamisella ja osaavalla tietomallikoordinoinnilla voidaan ratkoa juuri kyseisiä haasteita ja helpottaa pääsuunnittelijan työtä sekä tukea eri osapuolten välistä viestintää hyvin tehokkaasti”, Marko Rajala vastaa.

Tietomallikoulutuksilla uutta osaamista arkkitehdeille

Tietomallintaminen on tuonut alalle uusia taitovaatimuksia, myös arkkitehdeille.

Arkkitehtien ammattikunta on tällä hetkellä pienessä murroksessa, osa hallitsee tietomallintamisen ja osa ei. Tietomallintamisen haltuunotto on arkkitehtitoimistolle strateginen investointi, johon kuuluvat sekä ohjelmistot että koulutus. Investoinnit voidaan tehdä oma-aloitteisesti, mutta usein aloite tulee kuitenkin tilaajilta, jotka vaativat hankkeisiin tietomallinnusta ja arkkitehtitoimiston täytyy silloin voida vastata vaateisiin”, Salminen kertoo.

Myös von Martens toteaa, että arkkitehdit, jotka eivät vielä käytä tietomallintamista, todennäköisesti tulevaisuudessa sitä opettelevat, koska tietomallintaminen on tullut alalle ja sen käyttö kasvaa koko ajan.

”Olemme osaltamme voineet tukea arkkitehtejä osaamisen kasvattamisessa järjestämällä tietomallikoulutusta, jossa keskitytään nimenomaan arkkitehdin työssä tarvittaviin tietomallintamisen osioihin. Järjestämme tällaisia käytännönläheisiä tietomallikoulutuksia jatkuvasti”, Rajala kertoo.

Tietomallikoulutukset arkkitehdeille, lue lisää >>

Tietomallintamisen faktat myös tilaajien tietoon

Salminen toivoo, että tilaajien ja suunnittelijoiden välillä voisi olla avointa dialogia tietomallintamisen käytäntöjen kehittämisestä: mitä etuja tietomallintamisella haetaan ja mistä taas joudutaan joustamaan. ”Tilaajat voisivat tällaisen keskustelun avulla vielä nykyistä paremmin hahmottaa tietomallintamisen vaikutukset suunnitteluaikatauluun ja työmäärään”, Salminen esittää.

”Perinteisiin suunnittelutapaan verrattuna tietomallintaminen tuo uusia tehtäviä suunnittelijoille, mutta mahdollistaa myös selkeitä hyötyjä hankkeelle. Hyötyjen saavuttamisen varmistamiseksi tietomallikoordinointi on välttämätöntä kaikissa tietomallipohjaisissa projekteissa. Tilaajien on hyvä ymmärtää, miten suunnitteluprosessi nykyään etenee ja miten tietomallintamisesta saadaan paras hyöty.

Kun tietomallihanke on määritelty selkeästi ja johdettu osaavasti, suunnittelijat voivat keskittyä omaan työhönsä”, Rajala summaa.

 

TIETOVUOTO on Tietoan asiantuntijoiden oma palsta, joka käsittelee alan ajankohtaisia teemoja.

Kuva: Tietoa Finland Oy, Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy